Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Băișoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociației

Discuții despre cactuși și viața asociației

Foto

Cactușii
. Geneză
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactușilor
. Convenția CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactușii ?
. Primi pași
. Îngrijirea cactușilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pământ
. Înmulțirea cactușilor
. Pregătirea semintelor
. Iernare, boli, dăunători
. Curiozități
. Aclimatizarea cactușilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare și uscare
. Cactusii și compostul
. Inteligența plantelor(pdf)
. O înflorire neobișnuită
. Un colț cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecție de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însămânțarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzări, cumpărări


Regulament de ordine interioară


Capitolul 1.
GENERALITĂȚI.

Art.1. Pentru buna desfășurare a activității asociației prevederile prezentului regulament sunt obligatori pentru toți membri.
Art.2. Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de Consiliul de Administrație, în funcție de situațiile apărute. Modificările aduse regulamentului trebuie prezentate și motivate de Consiliul de Administrație în fața Adunării Generale, fără a fi nevoie de aprobarea acesteia pentru aplicarea acestor modificări. Modificarea intră în vigoare la data hotărârii Consiliul de Administrație.

Capitolul 2.
MEMBRI

Art.1. Membri asociației sunt egali în drepturi și se conformează statutului, hotărârii Adunării Generale și a Consiliul de Administrație și a prezentului regulament.
Art.2. Membri asociației, indiferent de calitatea lor de membru au obligația de a contribui,în limita posibilităților lor, la buna desfășurare a tuturor activităților.
Art.3. Membri asociației au obligația de a achita cotizația anuală până la data stabilită de Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de sfârșitul primului semestru al anului. Cotizația se poate achita în maximum două rate până la data stabilită. Taxa de înscriere se achită la data înscrierii, achitarea integrală a cotizației fiind obligatorie indiferent de data înscrieri.
Art.4. Membri de onoare au posibilitatea achitări facultative a cotizației, având însă obligația anunțări Consiliul de Administrație asupra deciziei lor până la sfârșitul trimestrului I.
Art.5. Pentru elevii Consiliul de Administrație poate stabili o cotizație anuală diferențiată de valoarea cotizației de membru. Taxa de înscriere este identică pentru toate categoriile de vârstă.
Art.6. Neachitarea până la ultima dată stabilită de Regulamentul de Ordine Interioară a cotizației atrage după sine o majorare 1% din valoarea cotizației pentru fiecare lună întârziere în primul an și un avertisment, dat de Consiliul de Administrație la sfârșitul anului respectiv. De la inceputul anului următor, pentru fiecare lună întârziere se calculează o majorare de 5% calculată la soldul cumulat la sfârșitul anului precedent. Majorarea se calculează până în momemtul plății restanței, inclusiv pentru luna în care s-a efectuat plata.
Art.7. În caz de neachitare a cotizației în cel de-al doilea an, până la ultima data stabilită de Regulamentul de Ordine Interioară, pentru fiecare lună întârziere se calculează o majorare de 10% pentru soldul cumulat până la data stabilită de Regulamentul de Ordine Interioară, sold format din: cotizația anului precedent, plus penalizări, cotizația anului în curs plus penalizări.
Art.8. La expirarea ultimei date de plată a cotizației, în cel de-al doilea an de neplată, Consiliul de Administrație suspendă drepturile de membru pe o perioadă de 6 luni.
Art.9. La expirarea a 2 ani calendaristici de neplată a cotizației membrul respectiv se consideră exclus, în conformitate cu prevederile cuprinse la cap. 6, art.1, alin.3 din statutul asociației.
Art.10. Persoanele a căror calitate încetează în urma exluderii din cauza neachitări cotizației, se pot reînscrie în asociație pe bază de cerere și achitarea taxei de înscriere, la cel puțin un an de la excludere, sub sancțiunea suspendări dreptului de membru pe o perioadă de 6 luni calendaristici.
Neachitarea în decurs de 6 luni a cotizației de către membru astfel reînscris atrage după sine excluderea fără drept de reînscriere.
Art.11. În cazuri excepționale contravaloarea cotizației se poate compensa cu material floristic sau săditor, care se constituie în baza materială a asociației.
Valoarea acestor materiale se stabilește la înțelegere între membrul cotizant si Consiliul de Administrație, dar nu mai puțin de valoarea cotizației pe anul respectiv și de maximum 4 ori valoarea acestuia.
Indiferent de valoare, compensarea se echivalează doar pentru anul respectiv.
Art.12. Membri care se sustrag în mod intenționat și repetat de la activitățile organizate de asociație sunt pasibili de sancțiune sub formă de avertisment.
Avertismemtul dat unui membru se comunică celui în cauză în scris de către Consiliul de Administrație și se face public prin intermediul comunicărilor și publicațiilor asociației, informându-se asupra cauzei și motivația sancțiunii date.
Art.13. Membrilor care încalcă în mod repetat prevederile statutului sau nu iau în considerare avertismentul dat de Consiliul de Administrație, au o comportare iresponsabilă în cadrul asociației abuzând de calitatea lor de orice fel, li se poate suspenda calitatea de membru pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 12 luni.
Suspendarea dreptului de membru nu scutește membrul respectiv de plata cotizației pe perioada suspendări.
Suspendarea se comunică în scris celui sancționat și se face publică n cadrul comunicărilor.
Art.14. Excluderea se aplică membrilor care prin comportamentul lor aduc prejudicii morale asociației, se folosesc de numele asociației pentru a susține interese strict personale; discreditează credibilitatea asociației; cumulează 16 luni calendaristice de suspendare a dreptului de membru în decurs de 24 de luni de la data aplicări primei sancțiuni.
Membri excluși pe baza acestei prevederi se pot renscrie în asociație pe baza unei cereri, a achitări taxei de înscriere și a cotizației, după cel puțin un an calendaristic de la data excluderii, sub sancțiunea suspendării dreptului de membru pe o perioadă de 12 luni.
Art.15. Membri renscriși după excludere se sancționează pentru orice abatere cu suspedarea dreptului de membru, dar nu mai mult de 15 luni în decurs de 18 luni calendaristice socotite de la data reînscrierii.

Depășirea acestui prag atrage după sine excluderea fără drept de reînscrie.

Capitolul 3.
ORGANE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE

Art.1. Adunarea generală se constituie din toți membri asociației cu drepturi depline.
Art.2. Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi.
Art.3. Reprezentanții grupurilor locale, a filialelor, pot prezenta în fața prezidiului Adunării Generale împuterniciri din partea membrilor grupurilor locale sau a filialelor, semnate de membri respectivi.
Prezidiul va confrunta semnăturile de pe împuternicire cu semnăturile de pe cererile de înscriere.
La numărarea voturilor reprezentanților grupurilor locale și a filialelor li se recunoaște dreptul de substituire pentru numărul de împuterniciri prezentate.
Numărul împuternicirilor se ia în considerare și la constituirea Adunării Generale.
Art.4. În caz de neîntrunire a numărului minim de participanți necesari constituirii Adunării Generale, adunarea va decide o nouă dată de întrunire a acesteia, a cărei dată următoare nu poate fi sub 24 de ore.
Art.5. Lucrările Adunării Generale se deschid de președintele Consiliului de Administrație și se conduce de un prezidiu format din 5 membri aleși dintre membri participanți.
Din prezidiu pot face parte maximum 2 membri ai Consiliului de Administrație.
Art.6. Prezidiul va verifica numărul participanților și a împuternicirilor și va face public în fața Adunării Generale numărul total al acestora, va desemna o comisie de redactare a procesului verbal și o comisie de numărare a voturilor formată din 2 membri.
Art.7. Consiliul de Administrație este organul care conduce activitatea asociației, fiind răspunzător pentru activitățile sale în fața Adunării Generale.
Membru al consiliului de administrație poate fi orice membru al asociației cu o vechime de cel puțin un an în cadrul asociației.
Art.8. Membri Consiliului de Administrație se aleg pe baza unei candidaturi personale depusă la Consiliul de Administrație în funcție, cu cel puțin 45 de zile înainte de data Adunării Generale.
Lista candidaturilor se face cunoscută public de către Consiliul de Administrație.
Candidatura va cuprinde numele persoanei respective plus o descriere a activității sale în cadrul asociației.
Art.9. În Consiliul de Administrație nu pot candida persoane care au dreptul de membru suspendat în perioada respectivă.
Art.10. Alegerea se face pe buletine de vot care vor cuprinde toți candidații, fiind cosiderați aleși candidații care întrunesc cele mai multe voturi.

Complectarea locurilor în Consiliul de Administrație se va face în ordinea descrescândă a numărului de voturi.

Pe un buletin de vot poate vota o singură persoană.
Art.11. Consiliul nou ales își alege conducerea pe funcții dintre membri noi aleși prin vot secret, pe baza buletinului de vot consiliul nominalizează pentru fiecare funcție o persoană.
Funcția o ocupă persoana care întrunește cele mai multe voturi pentru funcția respectivă
Art.12. Președintele Consiliul de Administrație poartă responsbilitatea pentru buna funcțonare a Consiliul de Administrație, conduce reuniunile Consiliul de Administrație, asigură un consens în rândul consiliului.

Președintele reprezintă asociația în raporturile cu autoritățili locale și naționale. Verifică și semnează bilanțurile contabile și urmărește depunerea la termen ale acestora.
Art.13. Vicepreședintele îl substituie pe președinte în lipsa acestuia, revenindu-i aceleași sarcini și îndatoriri ca și președintelui.
Art.14. Secretarul asigură buna comunicare în cadrul asociației, asigură menținerea legăturilor cu alte foruri, urmărește executarea deciziilor luate.
Art.15. Casierul ține contabilitatea primară a asociației, urmărește executarea obligațiilor fiscale.
Art.16. Comisia de cenzori se subordonează Adunării Generale, în fața căreia își prezintă raportul periodic, cel puțin o dată pe an.
Comisia de cenzori are dreptul de a solicita Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale, în cazul în care constată abateri grave în contabilitatea asociației sau constată lipsuri în gestiunea asociației.

Capitolul 4.
ORGANIZARE

Art.1. Posturile vacante din Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori se complectează prin cooptarea altor persoane, dintre membrii asociației.
Cooptarea se face prin înțelegerea comună dintre membrii consiliului de administrație.
Art.2. Persoana nou cooptată pentru postul vacant în Comisia de cenzori trebuie aprobată de Consiliul de Administrație, comisia prezentând în acest sens o recomandare scrisă pentru persoana respectivă.
Art.3. Grupul local se formează în localitățile cu mai mult de 5 membri cotizanți, care își aleg un conducător de grup .
Grupul local va prezenta la Consiliului de Administrație o recomandare, în două exemplare, semnată de toți membri grupului, pentru numirea în funcție a persoanei respective.
Consiliul de Administrație are obligația de a confirma recomandarea în termen de 15 zile de la data expedieri acestuia, emițând o comunicare asupra numiri în funcția respectivă.
Art.4. Conducătorul grupului local este membru supleant în Consiliul de Administrație și reprezintă grupul la lucrările ei și în Adunarea Generală.
Art.5. Grupul local își desfășoară activitatea în paralel cu asociația, pe baza statutului acestuia, urmârind să realizeze obiectivele și scopul asociației pe plan local.
Grupul local are posibilitatea inițieri unor activități pe plan local și în zonele limitrofe, cu condiția de a anunța Consiliul de Administrație despre aceste acțiuni.
Membri grupului local își achită cotizația în cadrul asociației.
Art.6. În localitățile unde grupul local are o activitate deosebită pe o durată de cel puțin 2 ani consecutivi, Consiliul de Administrație poate propune Adunarii Generale a asociației înființarea de filiale, care vor funcționa pe baza statutului asociației a regulamentului de ordine interioară.
Art.7. Filialele se înființează în conformitate cu prevederile legale.
Art.8. Filiala are o gestiune proprie, cu structură organizatorică similară cu cea a asociației, cu obligații fiscale identice cu ale asociației, în coformitate cu legile fiscale în vigoare.
Art.9. Membri filialei sunt în continuare membri ai asociației, menționându-se pe legitimații apartenența lor la filială.
Cotizația acestor membri se încasează la filială, iar o cotă parte din acestă sumă se virează în contul asociației.
Cota parte din cotizație se stabilește la înțelegere cu Consiliul de Administrație al asociației.
Art.10. Filialele au deplină libertate în organizarea activității lor, cu obligația prezentări asociației a planului lor de activităti.
Filialele își pot constitui un patrimoniu, dar nu distinct de cel al asociației, piesele de patrimoniu ale filialei putând fi utilizate și de asociație.
Art.11. Valoarea donațiilor, a sponzorizărilor, subvențiilor primite de filiale se vor prezenta la Consiliului de Administrație, cotele neutilizate de către filiale urmând a fi transferate asociației.
Art.12. Veniturile realizate de filiale în urma activităților incluse în statutul asociației, se împart în cote stabilite la înțelegere între filială și Consiliul de Administrație.
Art.13. În caz de desființare a filialei întregul patrimoniu al acestuia și întreaga bază materială trec în proprietarea asociației, pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat între președintele filialei și președintele Consiliului de Administrație.
Art.14. La expirarea mandatului, Consiliul de Administrație al asociației și al filialelor vor preda în mod obligatoriu gestiunea și întregul patrimoniu existent, pe baza unui proces verbal care va cuprinde și un raport al comisiei de cenzori.

Capitolul 5.

PREMII

Art. 1. Cu ocazia implinirii la data de 16 ianuarie 2008 a zece ani de la infiintarea asociatiei, a comemorarii personalitatii colectionarului dr. Iosif Vasile Lungu, la aniversarea a doi ani de la moarte acestuia, se constiute premiul omagial „IM MEMORIAM DR. IOSIF VASILE LUNGU”.
Art. 2. Premiul se acorda anual unor persoane fizice sau juridice romane si straine, indiferent daca sunt sau nu membri ai asociatiei, care au avut o contributie deosebita la promovarea scopului asociatiei.
Art. 3. Fiecare membru al asociatie poate face una sau mai multe propuneri de candidati. Lista candidatilor se intocmeste de Consiliul de Administratie care prin vot simplu alege premiatii.
Art. 4. Pot primi premiul conducatorii in exercitiu ai grupurilor locale, filialelor si membrii supleanti ai Consiliului de Administratie. Membri Consiliului de Admistratie in exercitiu nu pot primi premiul pe durata functiei lor.
  
  

 Modificări, completări R.O.I.

23.02.2013

·        Votul se poate exprima prin corespondență electronică sau poștală;

·        Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține prin intermediul posibilităților oferite de internet (Skype, Google Talk etc.);

·        Comunicările se fac prin intermediul poștei tradiționale și a posibilităților oferite de internet (site-ul asociației, forum, Facebook, email, sms etc.).

04.03.2015

·        Membri excluși pentru neplata cotizației pe o perioadă de 2 ani consecutivi, reînscriși în asociație, nu pot fi aleși ca conducători ai grupurilor locale, nu pot candida în Consiliul de Administrație al asociației sau a filialelor o perioadă de 3 (trei) ani de la data reînscrierii.

02.08.2021

.        Membri Consiliului de Administrație se aleg de Adunarea Generală prin propunerea directă a participanților la Adunarea Generală, dacă nu există candidatură.

  Consiliul de Administratie
Imprimă  Imprimă

Copyright Asociația Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ Înapoi ]