Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Colectionari

Pagina: 1/2


Sã ne cunoaºtem, cinstim înaintaºii sau de la Vida la dr. Lungu

Prof. Petre Dobrotã
Brãila


Dintre prietenii mei, mai „bãtrâni” decât mine în ale cactuºilor, am mai scris ºi am mai vorbit. Am fãcut-o de fiecare datã cu multã plãcere, ca un omagiu ºi un prinos de recunoºtinþã celor de la care am avut de fiecare datã de învãþat, de aflat ºi completat informaþii, pe lângã cele pe care le procuram singur.

Nici nu aº putea începe cu altcineva decât cu cel care a fost Vida Géza. Asta pentru cã doresc sã impun o ordine cronologicã a cunoºtinþei cu fiecare din cei despre care voi scrie. Vida a fost un om mare. Pe nedrept uitat sau omis în mod intenþionat ºi de bãimãrenii lui pe care i-a iubit mult ºi de cãtre prietenii lui critici sau artiºti plastici, sã încerc sã remermorez câteva idei mãcar pentru ca noi cactusiºtii sã nu-l pãrãsim la aproape douã decenii de la dispariþia lui fizicã. Pentru cã ºi noi cei care l-am cunoscut eram o parte din familia lui. Colecþia lui Vida a fost una fabuloasã. Cele câteva mii de bucãþi de plante aveau statut de „specimen”. Mare iubitor de naturã ºi frumos, colecþia sa era una a formelor, caracterizându-se printr-un echilibru ºi o armonie ieºitã din comun.

Casa Vida
Colecþia Vida

Colecþia Vida, la mijlocul anilor ’80

Cereuºii sãi de câþiva metri îi gãzduia peste iarnã în propriul atelier, laolaltã cu sculpturile sale.
Formele cereoide (Oreocereus, Espostoa ºi multe altele) de 1-2 metri erau adãpostite în serã împreunã cu formele globulare mai mari (cel mai mare era un Echinocactus grusonii, care acum ar fi avut un jumãtate de veac) ºi cu toate celelalte plante (de la colonii de Mammillaria pânã la un veritabil senior al melocactuºilor cu cephlium, un Melocatus caesius probabil, de peste 20 cm în diametru, la timpul acela poate singurul din þarã).

 

Colecþia Vida Gheza Colecþia Vida Gheza

Colecþia Vida la mijlocul anilor ’80


Din cãlãtoriile sale de documentare în strãinãtate aducea plante rare, ºi cactuºi dar ºi alte plante suculente, multe Euphorbii ºi Lithopºi ºi crasulaceae ºi încã multe care nu se pot enumera aici. Grãdina Botanicã din Cluj avea multe plante de la el, ca ºi Colþul de la Jibou. Era foarte generos. Îi plãcea mai mult sã ofere decât sã primeascã. Târziu aveam sã aflu „secretul” plantelor sale. Perioada de expunere în aer liber era, la Baia Mare, de numai trei luni: iunie – august. Pãmântul vegetal de frunze de fag care conferea amestecului de sol o bunã aciditate, roua dimineþilor de la poalele Gutinului precum ºi calitatea apei de udat fãceau ca în trei luni plantele sale sã creascã cât la alþii în ºase luni. ªi sã nu uitãm dragostea maestrului pentru colecþia sa. Tehnicile de altoire erau foarte simple, aproape meºteºugãreºti, dar aveau un mare randament. Se specializase pe altoirea pe portaltoi de secþiune mare (Echinopsis, Helianthocereus, chiar ºi Sochrensia). A fost tot timpul vieþii lui o legendã ºi aºa a ºi rãmas dupã plecarea lui prematurã. A fost un mare pãcat cã municipalitatea din Baia Mare (de altfel receptivã) nu a reuºit sã construiascã acel muzeu memorial care ar fi cuprins ºi colecþia sa cea vestitã. ªi acum dupã atâþia ani, plantele sale ( de fapt o micã parte din ele) se aflã (de fapt zac) în niºte sere aproape dezafectate ale spaþiilor verzi.
Colecþia Vida
Colecþia Vida


Colecþia Vida, la începutul perioadei de dupã moartea artistului

Nu, Vida nu trebuie uitat niciodatã. El a fost model, mentor ºi prieten sfãtos al tututor celor care l-au cunoscut ºi vizitat.Dr. George ViºinescuRespectând cronologia de care aminteam, urmãtoarele rânduri le consacru unei alte mari celebritãþi a vieþii cactusistice româneºti, dl. dr.Gheorghe Viºinescu din Bucureºti, care a fost un reputat specialist dermato-venerolog, un eminent anatominst, dar ºi un adevãrat doctor în cactuºi. A fost omul prin mâna cãruia au trecut în peste jumãtate de secol mii ºi mii, poate zeci de mii de plante. A fost omul care a întemeiat nu una, ci zeci de colecþii. Un mare cercetãtor ºi experimentator, ºi-a construit singur o bazã tehnico-materialã (hai sã zicem mai nou, o logisticã) demnã de admirat. A fost multã vreme un solitar. Nu oricine i-a trecut pragul. Impostorii, mincinoºii sau cei cu mâna prea lungã erau depistaþi imediat. Îl iritau, îi consumau din timpul afectat plantelor ºi nu mulþi se pot mândrii cu calitatea de al fi frecventat pe dr. Viºinescu. Practic, a fãcut tot ce ºi-a propus în materie de cactuºi, poate mai puþin cultura de meristeme, deºi sunt convins cã dacã ar fi avut destulã forþã lãuntricã ar fi fãcut-o ºi pe acesta. În decursul vremii, colecþia sa a fost o colecþie de colecþii. Astrophytum, Ferocactus, Copiapoa, tot feluri de cereoide de talii apreciabile, Gymnocalycium, ºi multe altele, iar în anii mai recenþi Ariocarpus, Melocactus, Discocactus, raritãþi botanice pe care în cea mai mare parte le-a obþinut din semãnãturi proprii, apoi pe bazã de altoiri succesive, mai întâi pe Pereskiopsis apoi pe Eriocereus ºi în final pe Trichocereus ºi Myrtillocactus. A fost ºi a rãmas omul care a dominat timpul fizic, un adevãrat „stãpân la timpului”. Ca în basmele noastre frumoase dl. dr. Viºinescu a fãcut întrun an ceea ce de obicei se face în ºapte. Ajuns la vârsta venerabilã de 85 de ani (n.r. în anul 1999), încã mai era implicat adânc în lumea cactuºilor. Poate cã secretul longevitãþii sale se aflã ºi în preocupãrile constante pe care le avea faþã de aceste plante. ªi nu se poate spune cã a fost rãfãþat de viaþã. Veteran de rãzboi, profunde seisme familiare i-au creat un caracter de combatant. Un adevãrat model de urmat pentru generaþiile mai tinere de catusiºti de pretutindeni, nu numai la noi. Pãcat cã accesul nostru relativ limitat la mediile informaþionale ale marilor societãþi iubitoare de cactuºi din lumea întreagã au fãcut ca marile noastre personalitãþi cactusistice sã nu fie cunoscute. În mod cert, în onoarea d-lui dr. Gheorghe Viºinescu, una din plantele descoperite s-ar cuveni sã-i poarte numele.

Imprim  Imprim

Pagina urmtoare (2/2) Pagina urmtoare