Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Statut


CAPITOLUL I

DENUMIRE, CADRU JURIDIC

Art.1. Asociaþia Colecþionarilor de Cactuºi „ AZTEKIUM” este asociaþia colecþionarilor de cactuºi, plante suculente ºi alte plante ornamentale.
Art.2. Asociaþia ca persoanã juridicã este organizaþia apoliticã, neguvernamentalã, constituitã prin asocierea liberã a persoanelor fizice ºi juridice, din þarã ºi strãinãtate, iubitoare de cactuºi ºi plante ornamentale, a cãror preocupare este prezentarea, rãspândirea ºi protejarea acestor plante.
Art.3. Asociaþia îºi realizeazã scopul, fãrã a urmãri foloase materiale ºi patrimoniale, în cadrul legilor referitoare la organizaþiile neguvernamentale, pe baza prezentului statut, durata de funcþionare a asociaþiei fiind nelimitatã.
Art.4. Sediul asociaþiei este în Satu Mare, str. Zorilor nr. 7, judeþul Satu Mare.

CAPITOLUL II

SCOPUL ªI ACTIVITATEA

Art.1. Scopul asociaþiei este dezvoltarea ºi întãrirea legãturilor între colecþionari, popularizarea, ocrotirea ºi dezvoltarea materialului existent.
Art.2. Pentru realizarea scopului asociaþia îºi propune:
 • popularizarea materialului existent în cadrul unor expoziþii, simpozioane, conferinþe, diferite publicaþii, schimburi de experienþã.
 • informãri despre noutãþi în domeniul înmulþirii, ocrotirii plantelor, prezentarea de noi specii sau specii mai puþin cunoscute.
 • sprijinirea diversificãri colecþiilor prin asigurarea de material sãditor din baza proprie ºi din alte surse interne sau externe.
 • asigurarea de documentãri tehnice referitoare la noutãþi în domeniul floristic, prezentãri de tehnologii noi
 • conlucrarea cu alþi factori pentru depistarea ºi combaterea dãunãtorilor la cactuºi ºi alte plante ornamentele.
 • înlesnirea schimbului de plante între colecþionari, alte asociaþii ºi societãþi de profil din þarã ºi strãinãtate.
 • colaborarea cu factorii de resort pentru dezvoltarea floriculturii în general.
 • colaborarea cu asociaþii din alte þãri pentru realizarea de schimburi documentare, realizarea unor programe de cooperare.
 • elaborarea de studii ºi materiale documentare prin publicaþii.

CAPITOLUL III

MEMBRI ASOCIAÞIEI

Art.1. Pot fi membri ai asociaþiei persoane fizice ºi juridice române ºi strãine care recunosc ºi îºi asumã dispoziþiile prezentului statut.
Art.2. Membri asociaþiei se bucurã de toate facilitãþile oferite de asociaþie.
Art.3. Calitatea de membru se dobândeºte prin cerere adresatã cãtre Consiliul de Administraþie care o prezintã spre aprobare Adunãrii Generale, exceptând calitatea de membru fondator care se dobândeºte prin actul de constituire al asociaþie. Cererea va fi susþinutã de cel puþin doi membri ai asociaþiei.
Art.4. Calitatea de membru de onoare se acordã la propunerea fãcutã de Consiliul de Administraþie, cu titlu onorific, persoanelor fizice ºi juridice, indiferent de calitatea lor anterioarã de membru. Acest titlu se acordã persoanelor fizice sau juridice care au o activitate deosebitã în orice domeniu legat de scopul asociaþiei.
Art.5. Calitatea de membru de orice fel nu este transmisibilã sub nici o formã ºi nu se poate moºteni.
Art.6. Calitatea de membru înceteazã:
 • prin deces
 • prin cerere scrisã cãtre Consiliul de Administratie
 • pentru neachitarea pe cel mult doi ani a cotizaþiei
 • excluderea din asociaþie
 • desfiinþarea asociaþiei
Art.7. Membrul careîºi cere ieºirea din cadrul asociaþiei nu are dreptul asupra bunurilor deþinute de asociaþie. De asemenea, nici membrul exclus nu-ºi poate revendica parte din bunurile asociaþiei.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE MEMBRILOR

Art.1. Fiecare membru are dreptul:
 • de a participa la lucrãrile Adunãrii Generale ºi la ºedinþele de lucru
 • de a-ºi exprima pãrerea asupra activitãþii desfãºuratã de Consiliul de Administraþie ºi Adunarea Generalã ºi asupra activitãþii asociaþiei.
 • de a beneficia de întreaga documentaþie existentã în cadrul asociaþiei
 • de a publica referate, studii, pãreri ºi experienþe proprii în materiale editate de asociaþie
 • de a participa la toate activitãþile organizate de asociaþie, exceptând cazurile particulare de consemnare
 • sã fie ales ºi de a alege în organele de conducere ale asociaþiei. În organele de conducere pot fi aleºi membri cu o vechime de cel puþin un an.
 • de a pãrãsi asociaþia oricând, pe baza unei cereri scrise adresatã cãtre Consiliul de Admnistraþie.
 • sã atragã noi membri în rândul asociaþiei.

CAPITOLUL V

OBLIGAÞIILE MEMBRILOR

Art.1. Membri asociaþiei au obligaþia
 • de a se conforma prevederilor prezentului statut
 • de a-ºi nsuºi ºi îndeplini hotãrârile ºi sarcinile primite de la Consiliul de Administraþie
 • de a achita cotizaþia anualã pânã la data stabilitã de Consiliul de Administraþie
 • sã contribuie la lãrgirea bazei floristice a asociaþiei
 • sã anunþe Consiliul de Administraþie asupra hotãrârii sale de ieºire din cadrul asociaþie cu cel puþin ºase luni înainte de finele anului
 • sã anunþe orice modificare de domiciliu

CAPITOLUL VI

SANCÞIUNI

Art.1. Pentru abateri repetate, nerespectarea dispoziþiilor prezentului statut, membri asociaþiei pot fi sancþionaþi prin:
 • avertisment
 • susupendarea dreptului de membru pe o perioadã determinatã de timp
 • excludere

Avertismentul se acordã pentru încãlcarea a prevederilor prezentului statut.

Susupendarea pe o perioadã determinatã de timp se aplicã în cazul încãlcãrii repetate a statutului, pentru fapte ce contravin scopului asociaþiei. Durata suspendãrii poate fi maximum 12 luni.

Excluderea se aplicã membrilor care se folosesc de numele asociaþiei în interes personal, care prin faptele lor discrediteazã scopul asociaþiei, aducând prejudici acesteia. Neachitarea pe timp de doi ani a cotizaþiei atrage dupã sine excluderea din cadrul asociaþiei

Art.2. Avertismentul, suspendarea pe o perioadã de timp se aplicã prin comunicare scrisã datã de Consiliul de Administraþie.
Art.3. Excluderea se aplicã, la propunerea fãcutã de Consiliul de Administraþie, de cãtre Adunarea Generalã care se decide asupra sancþiunii cu o majoritate simplã de voturi (jumãtate plus unu).
Art.4. Membri asociaþiei sancþionaþi sub orice formã au drept de contestaþie în faþa Adunãrii Generale într-un termen de 10 zile de la înregistrarea sancþiunii.

CAPITOLUL VII

ORGANELE DE CONDUCERE ªI ADMINISTRAÞIE

Art.1. Organele de conducere ºi administraþie sunt:
 • Adunarea generalã
 • Consiliul de Administraþie
 • Comisia de cenzori
Art.2. Adunarea Generalã este organul de conducere suprem al asociaþiei care grupeazã toþi membri asociaþiei.
Art.3. Hotãârile Adunãrii Generale se iau cu majoritate simplã de voturi
Art.4. Adunarea Generalã se convoacã cel puþin o datã pe an sau în cazuri excepþionale la cererea a cel puþin o treime din numãrul de membri sau la solicitarea consiliului de administraþie
Art.5. Convocarea se va face în scris de cãtre Consiliul de Administraþie, cu cel puþin 30 de zile înainte de data adunãrii, comunicându-se totodatã ºi ordinea de zi a adunãrii.
Art.6. Plenul Adunãrii Generale este valabil constituit prin prezenþa a cel puþin jumãtate plus unu din numãrul total de membri. În cazul neîmplinirii acestui numãr, adunarea se decide asupra unei noi date de întrunire, care va putea lua hotãrâri, indiferent de numãrul de membri prezenþi.
Art.7. Atribuþiile Adunãrii Generale sunt:
 • adoptã statutul ºi modificãrile acestuia
 • decide asupra admiteri ºi excluderi membrilor asociaþiei
 • stabileºte taxele de înscriere ºi cotizaþia anualã
 • alege Consiliul de Administraþie ºi Comisia de cenzori
 • dezbate raportul prezentat de Consiliul de Administraþie ºi Comisia de cenzori
 • aprobã direcþia de activitate a asociaþiei
 • discutã execuþia bugetarã anterioarã ºi aprobã planul de buget pentru perioada urmãtoare
 • discutã ºi aprobã programul de donaþii ºi sponzorizãri
 • acordã ºi revocã mandatele persoanelor din Consiliul de Administraþie
Art.8. Lucrãrile Adunãrii Generale sunt conduse de un prezidiu format din cinci membri, condus de un preºedinte ales dintre membri prezidiului.
Art.9. Hotãrârile luate de Adunarea Generalã sunt obligatori pentru toþi membri asociaþiei. Aceste hotãrâri pot fi contestate în faþa instaþelor judecãtoreºti în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
Art.10. Consiliul de Administraþie este format dintr-un numãr de 3-7 membri ºi membri supleanþi aleºi din rândul membrilor fondatori, din rândul cãrora se alege un preºedinte, un vicepreºedinte, un secretar ºi un casier.
Art.11. Consiliul de Administraþie se alege pe o perioadã de 4 ani. Dupã expirarea primului mandat, socotit de la data înfiinþãrii asociaþiei, membri în Consiliul de Administraþie vor fi aleºi de Adunarea Generalã, pe baza candidaturilor personale pentru Consiliul de Administraþie. Candidaturile se depun la Consiliul de Adminisrtraþie în exerciþiu cu cel puþin 45 de zile înainte de data convocãrii Adunarii Generale.
Art.12. Consiliul de Administraþie adoptã decizii cu majoritate de voturi simplã, în caz de paritate a voturilor decide votul preºedintelui.
Art.13.

Atribuþiile Consiliul de Administraþie sunt:

 • duce la îndeplinire hotãrârile Adunãrii Generale;
 • conduce asociaþia în intervalul dintre ºedinþele Adunãrii Generale;
 • administreazã patrimoniul asociaþiei ºi executã bugetul acesteia;
 • prezintã Adunãrii Generale informãri asupra activitãþii desfãºurate;
 • convoacã Adunarea Generalã;
 • propune Adunãrii Generale valoarea taxei de înscriere ºi a cotizaþiei anuale;
 • reprezintã prin preºedinte sau un alt membru al Consiliul de Administraþie asociaþia, în relaþii cu alte persoane fizice, juridice ºi alte foruri;
 • numeºte conducãtorii grupurilor locale, în localitãþile unde sunt mai mulþi de 5 membrii. Conducãtorii grupurilor locale sunt membri supleanþi în Consiliul de Administraþie;
 • propune Adunãrii Generale înfiinþarea de filiale în localitãþile unde funcþioneazã grupuri locale, a cãror activitate a fost meritorie în ultimii 2 ani. Grupurile locale ºi fililale vor funcþiona în conformitate cu statutul asociaþiei ºi a regulamentului de ordine interioarã;
 • dispune dupã caz, de modificarea sediului asociaþiei, în conformitate prevederile legale;
 • întocmeºte planul de ativitãþi anual ºi bugetul asociaþiei.
Art.14. Consiliul de Administraþie se întruneºte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cerea preºedintelui sau a o treime din membrii consiliului.
Art.15. ªedinþele consiliului se consemneazã într-un registru de procese verbale.
Art.16. Comisia de cenzori se alage pe o perioadã de 4 ani, din rândul membrilor asociaþiei ºi se compune din trei membri. Comisia îºi alege dintre membri sãi un preºedinte.
Art.17.

Atribuþiile comisiei de cenzori sunt:

 • verificã întocmirea bugetului ºi execuþia acestuia;
 • verificã gestiunea asociaþiei;
 • întocmeºte raportul asupra gestiunii ºi activitãþii asociaþiei;
 • propune Adunarii Generale mãsurile necesare pentru buna gospodãrire a fondurilor asociaþiei.
Art.18. Rapoartele comisie de cenzori trebuie semnate de toþi membri comisiei.

CAPITOLUL VIII.

PATRIMONIUL ASOCIAÞIEI.

Art.1. Patrimoniul iniþial al asociaþiei se constituie din contribuþia benevolã a membrilor fondatori, în sumã de 1 000 000 ( un milion ) lei.

Fondurile asociaþiei se constituie din:

taxele de înscriere ºi cotizaþiile anuale ale membrilor;

donaþii ºi subvenþii, sponzorizãri de la diferite persoane fizice ºi juridice, alte activitãþi legale legate de specificul asociaþiei;

expoziþii, vânzãri de plante în cadrul expoziþiilor, tombole cu plante, consultaþii în domeniu, prestãri servicii ºi alte activitãþi în þarã ºi strãinãtate, legate de scopul asociaþiei.

Art.2. Mijloacele materiele ale asociaþiei vor fi procurate prin cumpãrãri, închirieri, donaþii ºi alte moduri prevãzute de lege, atât de la persoane fizice ºi juridice din þarã, cât ºi din strãinãtate.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIÞII FINALE

Art.1. Locurile vacante în Consiliul de Adminisrtraþie, apãrute în timpul mandatului, se completeazã de cãtre Consiliul de Administraþie ºi se supun spre aprobare Adunãrii Generale în urmãtoarea ºedinþã.
Art.2. Dispoziþiile prezentului statut pot fi modificate de Adunarea Generalã la propunerea fãcutã de Consiliul de Administraþie sau la propunerea a cel puþin o treime din numãrul de membri, cu o majoritate de douã treimi din numãrul de voturi valabile.
Art.3.
Dizolvarea asociaþiei se face prin hotãrârea a cel puþin douã treimi din numãrul de membri.
Art.4. Patrimoniul asociaþiei va avea destinaþia stabilitã de Adunarea Generalã.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ napoi ]