Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Băișoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociației

Discuții despre cactuși și viața asociației

Foto

Cactușii
. Geneză
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactușilor
. Convenția CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactușii ?
. Primi pași
. Îngrijirea cactușilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pământ
. Înmulțirea cactușilor
. Pregătirea semintelor
. Iernare, boli, dăunători
. Curiozități
. Aclimatizarea cactușilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare și uscare
. Cactusii și compostul
. Inteligența plantelor(pdf)
. O înflorire neobișnuită
. Un colț cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecție de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însămânțarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzări, cumpărări


Statut


CAPITOLUL I

DENUMIRE, CADRU JURIDIC

Art.1. Asociația Colecționarilor de Cactuși „ AZTEKIUM” este asociația colecționarilor de cactuși, plante suculente și alte plante ornamentale.
Art.2. Asociația ca persoană juridică este organizația apolitică, neguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a persoanelor fizice și juridice, din țară și străinătate, iubitoare de cactuși și plante ornamentale, a căror preocupare este prezentarea, răspândirea și protejarea acestor plante.
Art.3. Asociația își realizează scopul, fără a urmări foloase materiale și patrimoniale, în cadrul legilor referitoare la organizațiile neguvernamentale, pe baza prezentului statut, durata de funcționare a asociației fiind nelimitată.
Art.4. Sediul asociației este în Satu Mare, str. Zorilor nr. 7, județul Satu Mare.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI ACTIVITATEA

Art.1. Scopul asociației este dezvoltarea și întărirea legăturilor între colecționari, popularizarea, ocrotirea și dezvoltarea materialului existent.
Art.2. Pentru realizarea scopului asociația își propune:
 • popularizarea materialului existent în cadrul unor expoziții, simpozioane, conferințe, diferite publicații, schimburi de experiență.
 • informări despre noutăți în domeniul înmulțirii, ocrotirii plantelor, prezentarea de noi specii sau specii mai puțin cunoscute.
 • sprijinirea diversificări colecțiilor prin asigurarea de material săditor din baza proprie și din alte surse interne sau externe.
 • asigurarea de documentări tehnice referitoare la noutăți în domeniul floristic, prezentări de tehnologii noi
 • conlucrarea cu alți factori pentru depistarea și combaterea dăunătorilor la cactuși și alte plante ornamentele.
 • înlesnirea schimbului de plante între colecționari, alte asociații și societăți de profil din țară și străinătate.
 • colaborarea cu factorii de resort pentru dezvoltarea floriculturii în general.
 • colaborarea cu asociații din alte țări pentru realizarea de schimburi documentare, realizarea unor programe de cooperare.
 • elaborarea de studii și materiale documentare prin publicații.

CAPITOLUL III

MEMBRI ASOCIAȚIEI

Art.1. Pot fi membri ai asociației persoane fizice și juridice române și străine care recunosc și își asumă dispozițiile prezentului statut.
Art.2. Membri asociației se bucură de toate facilitățile oferite de asociație.
Art.3. Calitatea de membru se dobândește prin cerere adresată către Consiliul de Administrație care o prezintă spre aprobare Adunării Generale, exceptând calitatea de membru fondator care se dobândește prin actul de constituire al asociație. Cererea va fi susținută de cel puțin doi membri ai asociației.
Art.4. Calitatea de membru de onoare se acordă la propunerea făcută de Consiliul de Administrație, cu titlu onorific, persoanelor fizice și juridice, indiferent de calitatea lor anterioară de membru. Acest titlu se acordă persoanelor fizice sau juridice care au o activitate deosebită în orice domeniu legat de scopul asociației.
Art.5. Calitatea de membru de orice fel nu este transmisibilă sub nici o formă și nu se poate moșteni.
Art.6. Calitatea de membru încetează:
 • prin deces
 • prin cerere scrisă către Consiliul de Administratie
 • pentru neachitarea pe cel mult doi ani a cotizației
 • excluderea din asociație
 • desființarea asociației
Art.7. Membrul careîși cere ieșirea din cadrul asociației nu are dreptul asupra bunurilor deținute de asociație. De asemenea, nici membrul exclus nu-și poate revendica parte din bunurile asociației.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE MEMBRILOR

Art.1. Fiecare membru are dreptul:
 • de a participa la lucrările Adunării Generale și la ședințele de lucru
 • de a-și exprima părerea asupra activității desfășurată de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală și asupra activității asociației.
 • de a beneficia de întreaga documentație existentă în cadrul asociației
 • de a publica referate, studii, păreri și experiențe proprii în materiale editate de asociație
 • de a participa la toate activitățile organizate de asociație, exceptând cazurile particulare de consemnare
 • să fie ales și de a alege în organele de conducere ale asociației. În organele de conducere pot fi aleși membri cu o vechime de cel puțin un an.
 • de a părăsi asociația oricând, pe baza unei cereri scrise adresată către Consiliul de Admnistrație.
 • să atragă noi membri în rândul asociației.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Art.1. Membri asociației au obligația
 • de a se conforma prevederilor prezentului statut
 • de a-și nsuși și îndeplini hotărârile și sarcinile primite de la Consiliul de Administrație
 • de a achita cotizația anuală până la data stabilită de Consiliul de Administrație
 • să contribuie la lărgirea bazei floristice a asociației
 • să anunțe Consiliul de Administrație asupra hotărârii sale de ieșire din cadrul asociație cu cel puțin șase luni înainte de finele anului
 • să anunțe orice modificare de domiciliu

CAPITOLUL VI

SANCȚIUNI

Art.1. Pentru abateri repetate, nerespectarea dispozițiilor prezentului statut, membri asociației pot fi sancționați prin:
 • avertisment
 • susupendarea dreptului de membru pe o perioadă determinată de timp
 • excludere

Avertismentul se acordă pentru încălcarea a prevederilor prezentului statut.

Susupendarea pe o perioadă determinată de timp se aplică în cazul încălcării repetate a statutului, pentru fapte ce contravin scopului asociației. Durata suspendării poate fi maximum 12 luni.

Excluderea se aplică membrilor care se folosesc de numele asociației în interes personal, care prin faptele lor discreditează scopul asociației, aducând prejudici acesteia. Neachitarea pe timp de doi ani a cotizației atrage după sine excluderea din cadrul asociației

Art.2. Avertismentul, suspendarea pe o perioadă de timp se aplică prin comunicare scrisă dată de Consiliul de Administrație.
Art.3. Excluderea se aplică, la propunerea făcută de Consiliul de Administrație, de către Adunarea Generală care se decide asupra sancțiunii cu o majoritate simplă de voturi (jumătate plus unu).
Art.4. Membri asociației sancționați sub orice formă au drept de contestație în fața Adunării Generale într-un termen de 10 zile de la înregistrarea sancțiunii.

CAPITOLUL VII

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE

Art.1. Organele de conducere și administrație sunt:
 • Adunarea generală
 • Consiliul de Administrație
 • Comisia de cenzori
Art.2. Adunarea Generală este organul de conducere suprem al asociației care grupează toți membri asociației.
Art.3. Hotăârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi
Art.4. Adunarea Generală se convoacă cel puțin o dată pe an sau în cazuri excepționale la cererea a cel puțin o treime din numărul de membri sau la solicitarea consiliului de administrație
Art.5. Convocarea se va face în scris de către Consiliul de Administrație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării, comunicându-se totodată și ordinea de zi a adunării.
Art.6. Plenul Adunării Generale este valabil constituit prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul neîmplinirii acestui număr, adunarea se decide asupra unei noi date de întrunire, care va putea lua hotărâri, indiferent de numărul de membri prezenți.
Art.7. Atribuțiile Adunării Generale sunt:
 • adoptă statutul și modificările acestuia
 • decide asupra admiteri și excluderi membrilor asociației
 • stabilește taxele de înscriere și cotizația anuală
 • alege Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori
 • dezbate raportul prezentat de Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori
 • aprobă direcția de activitate a asociației
 • discută execuția bugetară anterioară și aprobă planul de buget pentru perioada următoare
 • discută și aprobă programul de donații și sponzorizări
 • acordă și revocă mandatele persoanelor din Consiliul de Administrație
Art.8. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de un prezidiu format din cinci membri, condus de un președinte ales dintre membri prezidiului.
Art.9. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatori pentru toți membri asociației. Aceste hotărâri pot fi contestate în fața instațelor judecătorești în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
Art.10. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3-7 membri și membri supleanți aleși din rândul membrilor fondatori, din rândul cărora se alege un președinte, un vicepreședinte, un secretar și un casier.
Art.11. Consiliul de Administrație se alege pe o perioadă de 4 ani. După expirarea primului mandat, socotit de la data înființării asociației, membri în Consiliul de Administrație vor fi aleși de Adunarea Generală, pe baza candidaturilor personale pentru Consiliul de Administrație. Candidaturile se depun la Consiliul de Adminisrtrație în exercițiu cu cel puțin 45 de zile înainte de data convocării Adunarii Generale.
Art.12. Consiliul de Administrație adoptă decizii cu majoritate de voturi simplă, în caz de paritate a voturilor decide votul președintelui.
Art.13.

Atribuțiile Consiliul de Administrație sunt:

 • duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
 • conduce asociația în intervalul dintre ședințele Adunării Generale;
 • administrează patrimoniul asociației și execută bugetul acesteia;
 • prezintă Adunării Generale informări asupra activității desfășurate;
 • convoacă Adunarea Generală;
 • propune Adunării Generale valoarea taxei de înscriere și a cotizației anuale;
 • reprezintă prin președinte sau un alt membru al Consiliul de Administrație asociația, în relații cu alte persoane fizice, juridice și alte foruri;
 • numește conducătorii grupurilor locale, în localitățile unde sunt mai mulți de 5 membrii. Conducătorii grupurilor locale sunt membri supleanți în Consiliul de Administrație;
 • propune Adunării Generale înființarea de filiale în localitățile unde funcționează grupuri locale, a căror activitate a fost meritorie în ultimii 2 ani. Grupurile locale și fililale vor funcționa în conformitate cu statutul asociației și a regulamentului de ordine interioară;
 • dispune după caz, de modificarea sediului asociației, în conformitate prevederile legale;
 • întocmește planul de ativități anual și bugetul asociației.
Art.14. Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cerea președintelui sau a o treime din membrii consiliului.
Art.15. Ședințele consiliului se consemnează într-un registru de procese verbale.
Art.16. Comisia de cenzori se alage pe o perioadă de 4 ani, din rândul membrilor asociației și se compune din trei membri. Comisia își alege dintre membri săi un președinte.
Art.17.

Atribuțiile comisiei de cenzori sunt:

 • verifică întocmirea bugetului și execuția acestuia;
 • verifică gestiunea asociației;
 • întocmește raportul asupra gestiunii și activității asociației;
 • propune Adunarii Generale măsurile necesare pentru buna gospodărire a fondurilor asociației.
Art.18. Rapoartele comisie de cenzori trebuie semnate de toți membri comisiei.

CAPITOLUL VIII.

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI.

Art.1. Patrimoniul inițial al asociației se constituie din contribuția benevolă a membrilor fondatori, în sumă de 1 000 000 ( un milion ) lei.

Fondurile asociației se constituie din:

taxele de înscriere și cotizațiile anuale ale membrilor;

donații și subvenții, sponzorizări de la diferite persoane fizice și juridice, alte activități legale legate de specificul asociației;

expoziții, vânzări de plante în cadrul expozițiilor, tombole cu plante, consultații în domeniu, prestări servicii și alte activități în țară și străinătate, legate de scopul asociației.

Art.2. Mijloacele materiele ale asociației vor fi procurate prin cumpărări, închirieri, donații și alte moduri prevăzute de lege, atât de la persoane fizice și juridice din țară, cât și din străinătate.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art.1. Locurile vacante în Consiliul de Adminisrtrație, apărute în timpul mandatului, se completează de către Consiliul de Administrație și se supun spre aprobare Adunării Generale în următoarea ședință.
Art.2. Dispozițiile prezentului statut pot fi modificate de Adunarea Generală la propunerea făcută de Consiliul de Administrație sau la propunerea a cel puțin o treime din numărul de membri, cu o majoritate de două treimi din numărul de voturi valabile.
Art.3.
Dizolvarea asociației se face prin hotărârea a cel puțin două treimi din numărul de membri.
Art.4. Patrimoniul asociației va avea destinația stabilită de Adunarea Generală.Imprimă  Imprimă

Copyright Asociația Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ Înapoi ]