Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Regulament de ordine interioarã


Capitolul 1.
GENERALITÃÞI.

Art.1. Pentru buna desfãºurare a activitãþii asociaþiei prevederile prezentului regulament sunt obligatori pentru toþi membri.
Art.2. Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de Consiliul de Administraþie, în funcþie de situaþiile apãrute. Modificãrile aduse regulamentului trebuie prezentate ºi motivate de Consiliul de Administraþie în faþa Adunãrii Generale, fãrã a fi nevoie de aprobarea acesteia pentru aplicarea acestor modificãri. Modificarea intrã în vigoare la data hotãrârii Consiliul de Administraþie.

Capitolul 2.
MEMBRI

Art.1. Membri asociaþiei sunt egali în drepturi ºi se conformeazã statutului, hotãrârii Adunãrii Generale ºi a Consiliul de Administraþie ºi a prezentului regulament.
Art.2. Membri asociaþiei, indiferent de calitatea lor de membru au obligaþia de a contribui,în limita posibilitãþilor lor, la buna desfãºurare a tuturor activitãþilor.
Art.3. Membri asociaþiei au obligaþia de a achita cotizaþia anualã pânã la data stabilitã de Consiliul de Administraþie, dar nu mai târziu de sfârºitul primului semestru al anului. Cotizaþia se poate achita în maximum douã rate pânã la data stabilitã. Taxa de înscriere se achitã la data înscrierii, achitarea integralã a cotizaþiei fiind obligatorie indiferent de data înscrieri.
Art.4. Membri de onoare au posibilitatea achitãri facultative a cotizaþiei, având însã obligaþia anunþãri Consiliul de Administraþie asupra deciziei lor pânã la sfârºitul trimestrului I.
Art.5. Pentru elevii Consiliul de Administraþie poate stabili o cotizaþie anualã diferenþiatã de valoarea cotizaþiei de membru. Taxa de înscriere este identicã pentru toate categoriile de vârstã.
Art.6. Neachitarea pânã la ultima datã stabilitã de Regulamentul de Ordine Interioarã a cotizaþiei atrage dupã sine o majorare 1% din valoarea cotizaþiei pentru fiecare lunã întârziere în primul an ºi un avertisment, dat de Consiliul de Administraþie la sfârºitul anului respectiv. De la inceputul anului urmãtor, pentru fiecare lunã întârziere se calculeazã o majorare de 5% calculatã la soldul cumulat la sfârºitul anului precedent. Majorarea se calculeazã pânã în momemtul plãþii restanþei, inclusiv pentru luna în care s-a efectuat plata.
Art.7. În caz de neachitare a cotizaþiei în cel de-al doilea an, pânã la ultima data stabilitã de Regulamentul de Ordine Interioarã, pentru fiecare lunã întârziere se calculeazã o majorare de 10% pentru soldul cumulat pânã la data stabilitã de Regulamentul de Ordine Interioarã, sold format din: cotizaþia anului precedent, plus penalizãri, cotizaþia anului în curs plus penalizãri.
Art.8. La expirarea ultimei date de platã a cotizaþiei, în cel de-al doilea an de neplatã, Consiliul de Administraþie suspendã drepturile de membru pe o perioadã de 6 luni.
Art.9. La expirarea a 2 ani calendaristici de neplatã a cotizaþiei membrul respectiv se considerã exclus, în conformitate cu prevederile cuprinse la cap. 6, art.1, alin.3 din statutul asociaþiei.
Art.10. Persoanele a cãror calitate înceteazã în urma exluderii din cauza neachitãri cotizaþiei, se pot reînscrie în asociaþie pe bazã de cerere ºi achitarea taxei de înscriere, la cel puþin un an de la excludere, sub sancþiunea suspendãri dreptului de membru pe o perioadã de 6 luni calendaristici.
Neachitarea în decurs de 6 luni a cotizaþiei de cãtre membru astfel reînscris atrage dupã sine excluderea fãrã drept de reînscriere.
Art.11. În cazuri excepþionale contravaloarea cotizaþiei se poate compensa cu material floristic sau sãditor, care se constituie în baza materialã a asociaþiei.
Valoarea acestor materiale se stabileºte la înþelegere între membrul cotizant si Consiliul de Administraþie, dar nu mai puþin de valoarea cotizaþiei pe anul respectiv ºi de maximum 4 ori valoarea acestuia.
Indiferent de valoare, compensarea se echivaleazã doar pentru anul respectiv.
Art.12. Membri care se sustrag în mod intenþionat ºi repetat de la activitãþile organizate de asociaþie sunt pasibili de sancþiune sub formã de avertisment.
Avertismemtul dat unui membru se comunicã celui în cauzã în scris de cãtre Consiliul de Administraþie ºi se face public prin intermediul comunicãrilor ºi publicaþiilor asociaþiei, informându-se asupra cauzei ºi motivaþia sancþiunii date.
Art.13. Membrilor care încalcã în mod repetat prevederile statutului sau nu iau în considerare avertismentul dat de Consiliul de Administraþie, au o comportare iresponsabilã în cadrul asociaþiei abuzând de calitatea lor de orice fel, li se poate suspenda calitatea de membru pentru o perioadã determinatã de timp, dar nu mai mult de 12 luni.
Suspendarea dreptului de membru nu scuteºte membrul respectiv de plata cotizaþiei pe perioada suspendãri.
Suspendarea se comunicã în scris celui sancþionat ºi se face publicã n cadrul comunicãrilor.
Art.14. Excluderea se aplicã membrilor care prin comportamentul lor aduc prejudicii morale asociaþiei, se folosesc de numele asociaþiei pentru a susþine interese strict personale; discrediteazã credibilitatea asociaþiei; cumuleazã 16 luni calendaristice de suspendare a dreptului de membru în decurs de 24 de luni de la data aplicãri primei sancþiuni.
Membri excluºi pe baza acestei prevederi se pot renscrie în asociaþie pe baza unei cereri, a achitãri taxei de înscriere ºi a cotizaþiei, dupã cel puþin un an calendaristic de la data excluderii, sub sancþiunea suspendãrii dreptului de membru pe o perioadã de 12 luni.
Art.15. Membri renscriºi dupã excludere se sancþioneazã pentru orice abatere cu suspedarea dreptului de membru, dar nu mai mult de 15 luni în decurs de 18 luni calendaristice socotite de la data reînscrierii.

Depãºirea acestui prag atrage dupã sine excluderea fãrã drept de reînscrie.

Capitolul 3.
ORGANE DE CONDUCERE ªI ADMINISTRAÞIE

Art.1. Adunarea generalã se constituie din toþi membri asociaþiei cu drepturi depline.
Art.2. Hotãrârile Adunãrii generale se iau cu majoritate simplã de voturi.
Art.3. Reprezentanþii grupurilor locale, a filialelor, pot prezenta în faþa prezidiului Adunãrii Generale împuterniciri din partea membrilor grupurilor locale sau a filialelor, semnate de membri respectivi.
Prezidiul va confrunta semnãturile de pe împuternicire cu semnãturile de pe cererile de înscriere.
La numãrarea voturilor reprezentanþilor grupurilor locale ºi a filialelor li se recunoaºte dreptul de substituire pentru numãrul de împuterniciri prezentate.
Numãrul împuternicirilor se ia în considerare ºi la constituirea Adunãrii Generale.
Art.4. În caz de neîntrunire a numãrului minim de participanþi necesari constituirii Adunãrii Generale, adunarea va decide o nouã datã de întrunire a acesteia, a cãrei datã urmãtoare nu poate fi sub 24 de ore.
Art.5. Lucrãrile Adunãrii Generale se deschid de preºedintele Consiliului de Administraþie ºi se conduce de un prezidiu format din 5 membri aleºi dintre membri participanþi.
Din prezidiu pot face parte maximum 2 membri ai Consiliului de Administraþie.
Art.6. Prezidiul va verifica numãrul participanþilor ºi a împuternicirilor ºi va face public în faþa Adunãrii Generale numãrul total al acestora, va desemna o comisie de redactare a procesului verbal ºi o comisie de numãrare a voturilor formatã din 2 membri.
Art.7. Consiliul de Administraþie este organul care conduce activitatea asociaþiei, fiind rãspunzãtor pentru activitãþile sale în faþa Adunãrii Generale.
Membru al consiliului de administraþie poate fi orice membru al asociaþiei cu o vechime de cel puþin un an în cadrul asociaþiei.
Art.8. Membri Consiliului de Administraþie se aleg pe baza unei candidaturi personale depusã la Consiliul de Administraþie în funcþie, cu cel puþin 45 de zile înainte de data Adunãrii Generale.
Lista candidaturilor se face cunoscutã public de cãtre Consiliul de Administraþie.
Candidatura va cuprinde numele persoanei respective plus o descriere a activitãþii sale în cadrul asociaþiei.
Art.9. În Consiliul de Administraþie nu pot candida persoane care au dreptul de membru suspendat în perioada respectivã.
Art.10. Alegerea se face pe buletine de vot care vor cuprinde toþi candidaþii, fiind cosideraþi aleºi candidaþii care întrunesc cele mai multe voturi.

Complectarea locurilor în Consiliul de Administraþie se va face în ordinea descrescândã a numãrului de voturi.

Pe un buletin de vot poate vota o singurã persoanã.
Art.11. Consiliul nou ales îºi alege conducerea pe funcþii dintre membri noi aleºi prin vot secret, pe baza buletinului de vot consiliul nominalizeazã pentru fiecare funcþie o persoanã.
Funcþia o ocupã persoana care întruneºte cele mai multe voturi pentru funcþia respectivã
Art.12. Preºedintele Consiliul de Administraþie poartã responsbilitatea pentru buna funcþonare a Consiliul de Administraþie, conduce reuniunile Consiliul de Administraþie, asigurã un consens în rândul consiliului.

Preºedintele reprezintã asociaþia în raporturile cu autoritãþili locale ºi naþionale. Verificã ºi semneazã bilanþurile contabile ºi urmãreºte depunerea la termen ale acestora.
Art.13. Vicepreºedintele îl substituie pe preºedinte în lipsa acestuia, revenindu-i aceleaºi sarcini ºi îndatoriri ca ºi preºedintelui.
Art.14. Secretarul asigurã buna comunicare în cadrul asociaþiei, asigurã menþinerea legãturilor cu alte foruri, urmãreºte executarea deciziilor luate.
Art.15. Casierul þine contabilitatea primarã a asociaþiei, urmãreºte executarea obligaþiilor fiscale.
Art.16. Comisia de cenzori se subordoneazã Adunãrii Generale, în faþa cãreia îºi prezintã raportul periodic, cel puþin o datã pe an.
Comisia de cenzori are dreptul de a solicita Consiliului de Administraþie convocarea Adunãrii Generale, în cazul în care constatã abateri grave în contabilitatea asociaþiei sau constatã lipsuri în gestiunea asociaþiei.

Capitolul 4.
ORGANIZARE

Art.1. Posturile vacante din Consiliul de Administraþie ºi Comisia de cenzori se complecteazã prin cooptarea altor persoane, dintre membrii asociaþiei.
Cooptarea se face prin înþelegerea comunã dintre membrii consiliului de administraþie.
Art.2. Persoana nou cooptatã pentru postul vacant în Comisia de cenzori trebuie aprobatã de Consiliul de Administraþie, comisia prezentând în acest sens o recomandare scrisã pentru persoana respectivã.
Art.3. Grupul local se formeazã în localitãþile cu mai mult de 5 membri cotizanþi, care îºi aleg un conducãtor de grup .
Grupul local va prezenta la Consiliului de Administraþie o recomandare, în douã exemplare, semnatã de toþi membri grupului, pentru numirea în funcþie a persoanei respective.
Consiliul de Administraþie are obligaþia de a confirma recomandarea în termen de 15 zile de la data expedieri acestuia, emiþând o comunicare asupra numiri în funcþia respectivã.
Art.4. Conducãtorul grupului local este membru supleant în Consiliul de Administraþie ºi reprezintã grupul la lucrãrile ei ºi în Adunarea Generalã.
Art.5. Grupul local îºi desfãºoarã activitatea în paralel cu asociaþia, pe baza statutului acestuia, urmârind sã realizeze obiectivele ºi scopul asociaþiei pe plan local.
Grupul local are posibilitatea iniþieri unor activitãþi pe plan local ºi în zonele limitrofe, cu condiþia de a anunþa Consiliul de Administraþie despre aceste acþiuni.
Membri grupului local îºi achitã cotizaþia în cadrul asociaþiei.
Art.6. În localitãþile unde grupul local are o activitate deosebitã pe o duratã de cel puþin 2 ani consecutivi, Consiliul de Administraþie poate propune Adunarii Generale a asociaþiei înfiinþarea de filiale, care vor funcþiona pe baza statutului asociaþiei a regulamentului de ordine interioarã.
Art.7. Filialele se înfiinþeazã în conformitate cu prevederile legale.
Art.8. Filiala are o gestiune proprie, cu structurã organizatoricã similarã cu cea a asociaþiei, cu obligaþii fiscale identice cu ale asociaþiei, în coformitate cu legile fiscale în vigoare.
Art.9. Membri filialei sunt în continuare membri ai asociaþiei, menþionându-se pe legitimaþii apartenenþa lor la filialã.
Cotizaþia acestor membri se încaseazã la filialã, iar o cotã parte din acestã sumã se vireazã în contul asociaþiei.
Cota parte din cotizaþie se stabileºte la înþelegere cu Consiliul de Administraþie al asociaþiei.
Art.10. Filialele au deplinã libertate în organizarea activitãþii lor, cu obligaþia prezentãri asociaþiei a planului lor de activitãti.
Filialele îºi pot constitui un patrimoniu, dar nu distinct de cel al asociaþiei, piesele de patrimoniu ale filialei putând fi utilizate ºi de asociaþie.
Art.11. Valoarea donaþiilor, a sponzorizãrilor, subvenþiilor primite de filiale se vor prezenta la Consiliului de Administraþie, cotele neutilizate de cãtre filiale urmând a fi transferate asociaþiei.
Art.12. Veniturile realizate de filiale în urma activitãþilor incluse în statutul asociaþiei, se împart în cote stabilite la înþelegere între filialã ºi Consiliul de Administraþie.
Art.13. În caz de desfiinþare a filialei întregul patrimoniu al acestuia ºi întreaga bazã materialã trec în proprietarea asociaþiei, pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat între preºedintele filialei ºi preºedintele Consiliului de Administraþie.
Art.14. La expirarea mandatului, Consiliul de Administraþie al asociaþiei ºi al filialelor vor preda în mod obligatoriu gestiunea ºi întregul patrimoniu existent, pe baza unui proces verbal care va cuprinde ºi un raport al comisiei de cenzori.

Capitolul 5.

PREMII

Art. 1. Cu ocazia implinirii la data de 16 ianuarie 2008 a zece ani de la infiintarea asociatiei, a comemorarii personalitatii colectionarului dr. Iosif Vasile Lungu, la aniversarea a doi ani de la moarte acestuia, se constiute premiul omagial „IM MEMORIAM DR. IOSIF VASILE LUNGU”.
Art. 2. Premiul se acorda anual unor persoane fizice sau juridice romane si straine, indiferent daca sunt sau nu membri ai asociatiei, care au avut o contributie deosebita la promovarea scopului asociatiei.
Art. 3. Fiecare membru al asociatie poate face una sau mai multe propuneri de candidati. Lista candidatilor se intocmeste de Consiliul de Administratie care prin vot simplu alege premiatii.
Art. 4. Pot primi premiul conducatorii in exercitiu ai grupurilor locale, filialelor si membrii supleanti ai Consiliului de Administratie. Membri Consiliului de Admistratie in exercitiu nu pot primi premiul pe durata functiei lor.
  
  

 Modificãri, completãri R.O.I.

23.02.2013

·        Votul se poate exprima prin corespondențã electronicã sau poștalã;

·        Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține prin intermediul posibilitãților oferite de internet (Skype, Google Talk etc.);

·        Comunicãrile se fac prin intermediul poștei tradiþionale și a posibilitãþilor oferite de internet (site-ul asociaþiei, forum, Facebook, email, sms etc.).

04.03.2015

·        Membri excluși pentru neplata cotizației pe o perioadã de 2 ani consecutivi, reînscriși în asociație, nu pot fi aleși ca conducãtori ai grupurilor locale, nu pot candida în Consiliul de Administrație al asociației sau a filialelor o perioadã de 3 (trei) ani de la data reînscrierii.

02.08.2021

.        Membri Consiliului de Administrație se aleg de Adunarea Generalã prin propunerea directã a participanților la Adunarea Generalã, dacã nu existã candidaturã.

  Consiliul de Administratie
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ napoi ]